دسته‌بندی بی‌نهایت صوتی
نصب طاقچه

موضوع: کارنامۀ مطالعه

نحوه محاسبه، کتاب های صوتی در کارنامه

شما اینجا هستید

کارنامه مطالعه چیست؟

کتاب‌هایی که در سایت و نسخه ویندوز خواندم در کارنامه‌ام محاسبه نشده است

برای اضافه شدن زمان به کارنامه مطالعه باید آنلاین کتاب بخوانیم؟

کجا می‌توانم کارنامۀ مطالعه‌ام را مشاهده کنم؟

در کارنامه مطالعه کتاب‌های صوتی هم محاسبه می‌شوند؟

کتاب‌هایی که در سایت و نسخه ویندوز خواندم در کارنامه‌ام محاسبه نشده است